3rd Feb, 2017
Sahebji at Dhari, Anoopam Mission-Manavadar, India

Sant Bhagwant Sahebji performing darshan at Brahmaswaroop Yogiji Mahãrãj Prãgatyasthãn, Dhari.
Sant Bhagwant Sahebji, Pujya Shantibhai, Pujya Ratikakak, Vratdhãri Santo and Haribhakto at Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Mandir.

Sant Bhagwant Sahebji, Pujya Shantibhai and Haribhakto during opening of New Prayer Hall - Pujya Kamalaba Sammilan Mandir, donated by Binduba-Barindrabhai at Yogiji Mahãrãj Mahãvidyãlayã.
Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Annual Day celebration of Yogiji Mahãrãj Mahãvidyãlayã.
Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during swãgat sabhã at Anoopam Mission, Manavadar.
Previous   Next
Home | Thakorji Darshan | Today's Quote | Sahebji Darshan | Events | Mantralekhan | Calendar | Bhajan Darshan | Downloads | Privacy Policy