Sadguru Sant Pujya Shantibhai performed pujan of Shree Thãkorji Mahãrãj.
Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Vratdhãri Santo and Haribhakto carried Shree Thãkorji Mahãrãj for Jal-Vihãr ritual.
Sadguru Sant Pujya Shantibhai and Haribhakto performed Jal-Vihãr to Shree Thãkorji Mahãrãj.
Sadguru Sant Pujya Shantibhai performed pujan of Shree Thãkorji Mahãrãj. Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Vratdhãri Santo and Haribhakto carried Shree Thãkorji Mahãrãj for Jal-Vihãr ritual. Haribhakto performed Jal-Vihãr to Shree Thãkorji Mahãrãj. Sadguru Sant Pujya Shantibhai and Haribhakto performed Jal-Vihãr to Shree Thãkorji Mahãrãj.
Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Vratdhãri Santo, Haribhakto and Kids performed Jal-Vihãr to Shree Thãkorji Mahãrãj.
Shree Thãkorji Mahãrãj and Sant Bhagwant Sahebji during celebrations.
Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Vratdhãri Santo and Haribhakto performed Jal-Vihãr to Shree Thãkorji Mahãrãj. Kids performed Jal-Vihãr to Shree Thãkorji Mahãrãj. Shree Thãkorji Mahãrãj during Jal-Vihãr. Shree Thãkorji Mahãrãj and Sant Bhagwant Sahebji during celebrations.
Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Vratdhãri Santo and Haribhakto performed Mantra Pushpanjali.
Sadguru Sant Pujya Shantibhai showered blessings.
  Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Vratdhãri Santo and Haribhakto performed Mantra Pushpanjali. Sadguru Sant Pujya Shantibhai showered blessings.  
     
Poicha | Amdavad | Manavadar | UK | USA
Home | Thakorji Darshan | Today's Quote | Sahebji Darshan | Events | Mantralekhan | Calendar | Bhajan Darshan | Downloads | Privacy Policy