Shree Thãkorji Mahãrãj, Brahmaswaroop Yogiji Mahãrãj, Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Vratdhãri Santo and Haribhakto during the celebrations.
Dharmeshbhai performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.
Pujya Utpalbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.
Shree Thãkorji Mahãrãj, Brahmaswaroop Yogiji Mahãrãj, Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Vratdhãri Santo and Haribhakto during the celebrations. Dharmeshbhai performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai. Pujya Utpalbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.
Vratdhãri Santo and Haribhakto during the celebrations.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Pujya Satishbhai, Pujya Utpalbhai, Pujya Dineshbhai and Pujya Manibhai performed Jalãbhishek.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings. Vratdhãri Santo and Haribhakto during the celebrations. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Jalãbhishek. Pujya Satishbhai, Pujya Utpalbhai, Pujya Dineshbhai and Pujya Manibhai performed Jalãbhishek.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed pujan of Shree Nilkanth Varni.
Pujya Satishbhai performed pujan of Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji and Sadguru Santo.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Pujya Dineshbhai, Pujya Satishbhai, Pujya Manibhai, Pujya Utpalbhai and Haribhakto during Mantra Pushpanjali.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed pujan of Shree Nilkanth Varni. Pujya Satishbhai performed pujan of Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji and Sadguru Santo. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Pujya Dineshbhai, Pujya Satishbhai, Pujya Manibhai and Pujya Utpalbhai during Mantra Pushpanjali. Haribhakto during Mantra Pushpanjali.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Mantra Pushpanjali.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Pujya Satishbhai, Pujya Utpalbhai, Pujya Dineshbhai, Pujya Manibhai and Haribhakto performed Aarti.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Mantra Pushpanjali. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai and Haribhakto performed Aarti. Pujya Satishbhai, Pujya Utpalbhai, Pujya Dineshbhai and Pujya Manibhai performed Aarti. Haribhakto performed Aarti.
Haribhakto performed Aarti.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Jal-Vihãr.
Shree Nilkanth Varni, Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji and Sadguru Santo during Jal-Vihãr.
Haribhakto performed Aarti. Haribhakto performed Aarti. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Jal-Vihãr. Shree Nilkanth Varni, Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji and Sadguru Santo during Jal-Vihãr.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Pujya Satishbhai, Pujya Manibhai and Haribhakto performed Jal-Vihãr.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Jal-Vihãr. Pujya Satishbhai and Pujya Manibhai performed Jal-Vihãr. Haribhakto performed Jal-Vihãr. Haribhakto performed Jal-Vihãr.
Poicha | Amdavad | Manavadar | UK | USA
Home | Thakorji Darshan | Today's Quote | Sahebji Darshan | Events | Mantralekhan | Calendar | Bhajan Darshan | Downloads | Privacy Policy