Sur Vrund sang bhajan.
Shree Thãkorji Mahãrãj, Param Pujya Kakaji, (L to R) Pujya Dr Bharatbhai, Pujya Gopalbapa, Sadguru Sant Pujya Barristerdada and Pujya Arunbhai during the sabhã.
Pujya Gopalbapa and Pujya Chhaganbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.
Sur Vrund sang bhajan. Shree Thãkorji Mahãrãj, Param Pujya Kakaji, (L to R) Pujya Dr Bharatbhai, Pujya Gopalbapa, Sadguru Sant Pujya Barristerdada and Pujya Arunbhai during the sabhã. Pujya Gopalbapa performed Mahãtmya Darshan Pravachan. Pujya Chhaganbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.
Pujya Hareshbhai and Mukundbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.
  Pujya Hareshbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan. Mukundbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.  
     
Mogri | Manavadar
Home | Thakorji Darshan | Today's Quote | Sahebji Darshan | Events | Mantralekhan | Calendar | Bhajan Darshan | Downloads | Privacy Policy