Shree Thãkorji Mahãrãj and Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji during Shree Hari Jayanti Celebrations.
Anoopam Soor Vrund sang bhajans.
Pujya Dilipbhai and Pujya Umeshbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.
Shree Thãkorji Mahãrãj and Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji during Shree Hari Jayanti Celebrations. Anoopam Soor Vrund sang bhajans. Pujya Dilipbhai and Pujya Umeshbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.
Vratdhãri Santo and Haribhakto during Shree Hari Jayanti Celebrations.
Pujya Jagdishbhai performed pujan of Shree Thãkorji Mahãrãj and Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Sadguru Santo.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings. Vratdhãri Santo and Haribhakto during Shree Hari Jayanti Celebrations. Pujya Jagdishbhai performed pujan of Shree Thãkorji Mahãrãj and Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji. Pujya Jagdishbhai performed pujan of Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Sadguru Sant Pujya Poonambhai and Sadguru Sant Pujya Ratikaka.
Sadguru Santo and Vratdhãri Santo and Haribhakto performed Shree Hari Jayanti Aarti.
Pujya Peterbhai anchored the celebrations.
Sadguru Sant Pujya Ratikaka and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Shree Hari Jayanti Aarti. Sadguru Santo and Vratdhãri Santo performed Shree Hari Jayanti Aarti. Vratdhãri Santo and Haribhakto performed Shree Hari Jayanti Aarti. Pujya Peterbhai anchored the celebrations.
     
Mogri | USA
Home | Thakorji Darshan | Today's Quote | Sahebji Darshan | Events | Mantralekhan | Calendar | Bhajan Darshan | Downloads | Privacy Policy