Hirenbhai (Vemar) performed pujan, Aashishbhai (Vadodara) offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji.
Shree Thãkorji Mahãrãj, Brahmaswaroop Yogiji Mahãrãj and Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Vratdhãri Santo and Haribhakto during the celebrations.
Hirenbhai (Vemar) performed pujan and received blessings from Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji. Aashishbhai (Vadodara) offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji. Shree Thãkorji Mahãrãj, Brahmaswaroop Yogiji Mahãrãj and Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji during the celebrations. Vratdhãri Santo and Haribhakto during the celebrations.
Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Sadguru Santo, Vratdhãri Santo and Haribhakto during the celebrations.
Haribhakto during the celebrations.
Shalin and Riya (Bombay) offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji.
Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Sadguru Santo, Vratdhãri Santo and Haribhakto during the celebrations. Haribhakto during the celebrations. Haribhakto during the celebrations. Shalin and Riya (Bombay) offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji.
Dr Manojbhai (V V Nagar), Ashvinbhai (Vadodara), Shri Siddharthbhai (Senior Leader & Ex President of Gujarat Congress) and
Rajeshbhai (Ankleshwar) performed Mahãtmya Darshan Pravachan.
Dr Manojbhai (V V Nagar) performed Mahãtmya Darshan Pravachan. Ashvinbhai (Vadodara) performed Mahãtmya Darshan Pravachan. Shri Siddharthbhai (Senior Leader & Ex President of Gujarat Congress) performed Mahãtmya Darshan Pravachan. Rajeshbhai (Ankleshwar) performed Mahãtmya Darshan Pravachan.
Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai and Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji showered blessings.
Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings on (L to R) Shri Jitubhai, Dr Manojbhai, Shri Siddharthbhai (Congras senior leader & Ex President Gujarat Congras pradesh) and Shri Chandrakantbhai.
Sadguru Sant Pujya Shantibhai showered blessings. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji showered blessings. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings on (L to R) Shri Jitubhai, Dr Manojbhai, Shri Siddharthbhai (Congras senior leader & Ex President Gujarat Congras pradesh) and Shri Chandrakantbhai.
Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Sadguru Santo, Vratdhãri Santo and Haribhakto during the celebrations.
Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Sadguru Santo, Vratdhãri Santo and Haribhakto during the celebrations.
     
Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji's 78th Prãgatyotsav